AKTYWNY SAMORZĄD – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

AS_plakat_modul1_pojedyncze

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
obszar A zadanie 1:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
obszar A zadanie 2:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
obszar B:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
obszar C zadanie 1:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
obszar C zadanie 2:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
obszar C zadanie 3 i 4:
– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
obszar D:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.