23.03.2016 r. – Dodatek dla dzieci w pieczy zastępczej

     W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)  wprowadzonych tą ustawą, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 roku rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

     Również na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na podstawie art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

     Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek rodziny zastępczej i dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na adres: ul. Armii Krajowej 2, 26- 300 Opoczno. Przyznanie lub odmowa dodatku nastąpi w drodze decyzji (organ ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji administracyjnej).

     W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego przysługującego na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca bieżącego roku, dodatek zostanie wypłacony od miesiąca złożenia wniosku.

     Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej oraz w sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na prawo do dodatku, osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie dodatku o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Dokumenty do pobrania:


Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 68 KB)

Wniosek o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 64 KB)