03.12.2015 r. – PCPR Opoczno otrzymało II transzę środków finansowych z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II

PCPR w Opocznie otrzymało II transzę środków finansowych w kwocie 95 910 zł na realizację programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II, ze środków PFRON – pomoc na uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnością.
Do realizatora wpłynęło 38 wniosków w tym :
– jeden zweryfikowano negatywnie,
– trzydzieści pięć skierowano do realizacji,
– dwa wnioski wpłynęły po terminie.
Realizator ustali telefonicznie indywidualny termin na podpisanie umowy z wnioskodawcą.
Wypłata dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy przez obydwie strony .
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.